DAFTAR SISWA

Kelas : Madani Jakabaring

Waktu : Minggu, Jam 10.00-13.00

No. Nama Asal Sekolah
1 ALYU RIZKI SAPUTRA BANGSAWAN J SMAN 1 MUARA ENIM
2 NABILA YANZLI KHOTIMAH J SMAN 1 PALEMBANG
3 HANIYAH NURAFIFAH J SMAN 8 PALEMBANG
4 RIYANA SABINA SMAN 17 PALEMBANG