DAFTAR SISWA

Kelas : Kelas Jakabaring J03 SKD

Waktu : Sabtu, 14.00-17.00 WIB

No. Nama Asal Sekolah
1 ZAHIRA SALSA GINANTI -
2 ANDHIKA OKTARIANSYAH -
3 PRATAMA RULIYANDRI -
4 SUTRIADI HARFAJR -
5 M. NAUFAL RIZKI PRATAMA -